INFORMATIE MOTOR BIV VERKEERSBELASTING

Verkeersbelasting

Aanvullende verkeersbelasting (LPG)


Hoogte van de verkeersbelasting

Jaarlijks moet u verkeersbelasting betalen als u met een motorvoertuig gebruik maakt van de openbare weg. Het tarief van de verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van de motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegestane massa (MTM) van de auto of ander motorvoertuig.

Voor voertuigen die (gedeeltelijk) op LPG rijden is daarnaast een LPG-toeslag of aanvullende verkeersbelasting verschuldigd. Het extra tarief wordt gebaseerd op het vermogen van de motor van het voertuig. Om precies te weten hoeveel u precies dient te betalen kunt u op deze website snel en gemakkelijk uw verkeersbelasting berekenen.

Daarnaast genieten de volgende voertuigen van een vermindering van de verkeersbelasting:

Voor bovenstaande voertuigen wordt een forfaitair tarief berekend welke jaarlijks op 30 juni wordt geïndexeerd.


Verkeersbelasting betalen

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zodra u uw auto of ander voertuig hebt ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, krijgt u in de meeste gevallen in de loop van de maand na de inschrijving een uitnodiging tot betalen van de FOD Mobiliteit.

In het Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor de inning van de verkeersbelasting.  Dit geldt voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die geregistreerd zijn in het Vlaamse Gewest. De verkeersbelasting moet uiterlijk binnen 2 maandenna de datum van verzending van het aanslagbiljet betaald worden.


Wat te doen als u geen uitnodiging te betalen heeft gehad

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wanneer u geen uitnodiging tot betaling heeft ontvangen kunt u de volgende stappen ondernemen:

  1. U vraagt in een ontvangkantoor van de belastingen welk bedrag u moet betalen.
  2. U vermeldt op het overschrijvingsformulier uw nummerplaat en uw volledige identiteit zoals zij op het inschrijvingsbewijs staat.
  3. U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan de Dienst Belastingen-Auto's-Brussel.

In het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2011 is de het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor de inning en invordering van de jaarlijkse verkeersbelasting. U kunt het beste contact met hen opnemen als u geen uitnodiging tot betalen heeft ontvangen.


Verkeersbelasting niet of te laat betalen

Als u de verkeersbelasting niet of te laat betaalt kunt u een administratieve boete van minimaal 50 euro krijgen.

Een agent of andere controleambtenaar kan op basis van uw nummerplaat nagaan of u de verkeersbelasting verbonden aan dat kenteken betaald is, u hoeft dus ook niet het betalingsbewijs van de verkeersbelasting bij u in de auto te houden).

Als een agent tijdens een (reguliere) controle vaststelt dat u niet of niet tijdig uw verkeersbelasting heeft betaald kan het volgende gebeuren:


Vrijstelling van verkeersbelasting

Bepaalde voertuigcategorieën waar in principe verkeersbelasting voor verschuldigd is kunnen omdat ze voor een bepaald doel gebruikt worden van een vrijstelling genieten. In het verleden werd een vrijstelling aan een kentekenplaat gekoppeld en hoefde deze dus maar eenmalig aangevraagd te worden, maar sinds 1 januari 2013 moet de aanvraag elk opnieuw ingediend worden vóór de aanvang van de nieuwe belastbare periode.

Onder andere de volgende categorieën van auto’s genieten van een vrijstelling:


Verkeersbelasting Nederland

Zoals men in Belgie de verkeersbelasting kent, zo kennen ze in Nederlanders de wegenbelasting. In principe zitten deze twee belastingen hetzelfde in elkaar. In Nederland is de wegenbelasting afhankelijk van de provincie waarin het voertuig in geregistreerd is, het gewicht van het voertuig en de brandstof die hij verbrandt. Tevens is het zo dat in Nederland de verkeersbelasting per maand, kwartaal of jaar betaald kan worden. 


Aanvullende verkeersbelasting

Ter vervanging van de LPG-accijns welke tot 30 juni 1983 aan de pomp werd verrekend, werd er vanaf 1 juli 1987 een aanvullende verkeersbelasting ingesteld.

De aanvullende verkeersbelasting is van toepassing op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen waarvan de motor, gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen of beter bekend als voertuigen uitgerust met een LPG-installatie.

De aanvullende verkeersbelasting wordt gelijktijdig geïnd met de jaarlijkse verkeersbelasting.


Tarieven en vrijstellingen aanvullende verkeersbelasting

Het tarief voor de aanvullende verkeersbelasting is afhankelijk van het vermogen van uw voertuig. In tegenstelling gewone verkeersbelasting worden de bedragen voor de aanvullende verkeersbelasting niet geïndexeerd. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel u moet betalen.

Belastbaar fiscaal vermogen Bedrag
Max 7 PK € 89,16
Vanaf 8 PK tem 13 PK € 148,68
Vanaf 14 PK € 202,20

Personenauto’s, minibussen en auto’s voor dubbel gebruik (breaks) zijn vrijgesteld van de aanvullende verkeersbelasting al ze: